نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه بسیاری از جوانان به فعالیت های اجتماعی شبکه ای اشتغال دارند و برای ساختن زندگی خوداز روابط و مناسبات اینترنتی استفاده می کنند یکی از مهمترین کارکردهای هیجانات تحصیلی، عملکرد تحصیلی و همچنین رفتارهای منجر به آن است خودکارآمدی سازه اصلی تئوری اجتماعی و شناختی بندورا است و به برداشت افراد از توانایی های خود برای انجام کار و فعالیت اشاره دارد هدف این تحقیق بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی و در هیجانات تحصیلی و فرزندان مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع زمینه ای یا مبنایی است نمونه گیری به روش هدفمند بود. جامعه ی مطالعه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه در سال 97 بود. نتایج تحقیق نشان داد شبکه­های مجازی موجب سهل انگاری در امور درسی، مشکلات بین فردی ، ارتباط متقابل مختل و عدم خودباوری در دانش اموزان شده است.                                                                         

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of virtual social networks in children's educational excitement

نویسندگان [English]

  • milad saeidi 1
  • ebrahim naeimi 2
  • milad mahboobzade 3

1 PhD Student in Consulting, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Counseling Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Master of School Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, many young people engage in networked social activities and use Internet relationships to build their lives. One of the most important functions of academic excitement, academic performance, and the behaviors that lead to it is self-efficacy. The purpose of this study was to investigate the role of virtual social networks in the academic excitement and children of the present study. It is a qualitative study and of a background or basic type. Sampling was purposeful. The study population was second year high school students in 1997. The results of the research showed that virtual networks have caused negligence in academic affairs, interpersonal problems, and disrupted interpersonal communication due to lack of self-confidence in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • academic excitement
  • children
1)       اکبری تبار، علی اکبر (1391). مطالعه شبکه های اجتماعی مجازی : مطالعه موردی شبکه های دوره ویو 24. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه تربیت مدرس.
2)       جمالی، م، نوروزی، آ و طهماسبی، ر (1392). عوامل موثر بر خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13(8) 641-629.
3)     زارع، ح (1393). هنجاریابی مقیاس اجتماعی همجوشی شناختی گیلاندرز براساس الگوی بوهرنستات. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 4(15)، 28-17.
4)       زینعلی پور، ح، زارعی، ا و زندی نیا، ز (1388). خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. پژوهش نامه مطالعات روان شناسی تربیتی، 6(9)، 28-13.
5)                صدیق، بنای (1387). آشنایی با شبکه های اجتماعی. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری.
6)       عسکری، س، کهریزی، س و کهریزی، م (1392). نقش خودکارآمدی و رضایت از زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه شهر کرمانشاه. مجله روان شناسی مدرسه 2(2)، 123-107.
7)       فاتحی، ابوالقاسم (1391). راهبرد اجتماعی و فرهنگی امنیت پایدار با تاکید بر گفتمان انقلاب اسلامی، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره 15.
8)      Artino, A.R. & jones ii, k.d. (2012). Exploring the complex relations between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in online learning. Internet and higher education.                                                                                               
9)      Bandura,A. (1999). A social cognitive theory of personality. Handbook of personality. Newyork: Guilford press.                                                                          
10)  Bandura,A (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of management, 38(1) 9-44.                                                           
11)  Bandura,A (1997). Self-efficacy. The exercise of control. Newyork. Freeman.
12)  Barrera,T.L., Szafranski, D.D. ratcliff , C.G. Garnaat,S.L. & Norton,P.J. (2015). An Experimental comparison of techniques: cognitive defusion, cognitive Restructuring and in-vivo Exposure for social Anxiety.                                              
13)  Carroll,A., Houghton,s., wood, R., unsworth, K., Hattie, J., Gorden, L., & Bower, J. (2009). Self-efficacy and academic achievement in australian highschool students: the mediating effects of academi aspirations and delinquency. Journal of adolescence, 32(4), 797-817.                                                                        
14)  Eklund,J., C., Hansen, E.M., & Anderson-wallin, A.C. (2012). Who cares about others? Empathic self-efficacy as an antecedent to prosocial behavior. Current Research in social psychology, 20(3), 31-41.                                                               
15)  Frenzel,A.C. Goetz,T., pekrun,R. & wartha, S. (2006). Antecedents and effects of teacher enjoyment and anger paper presented at the annual meeting of the American educational Research Association, sanfrancisco, cA.
16)  Gillanders DT, Sinclair AK, Macklean M, Jardinek. (2015). Illness cognition fusion, avoidance and self-compassion as predictors of distress and quality of life in a heterogeneous sample of adults, after cancer. J contextual behave sci: 4: 300-311.
17)  Hawkins, D. & best,R.& coney,A. (2001). Consumer behavior: bulding marketing strategy, network, MC Graw, Hill.
18)  Hayes, S.C., Lillis,J. (2012). Acceptance and commitment therapy. Washington, DC, American psychological Association.
19)  Ines A, Trindade cf. (2014). The impact of body image-related cognitive fusion on eating psychology. Eat behave: 15(1): 72-75.
20)  Linnenbrink-Garcia,L. (2007). Promoting post-secondary students interest in science: A focus on classroom influences. Duke center for science Education.
21)  Masuda,A.: Hayes,S.C.: sakett,C.F. & Twohig,M.P. (2004). Cognitive defusion and self-relevant negative thoughts: examining the impact of aninety year old technique. Behavior research and therapy, 42(4), 472-485.
22)  Pekrun,R. (2009). Emotions at school. In k.R.wentzel & A. wigfield (Eds). Handbook of motivation at school (pp.575-604) Newyork: Routledge.
23)  Pekrun,R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational psychology Review. 18(4), 315-341.
24)  Pekrun,R.,Goetz, TH., titz, W. & Perry,R.P. (2002). Academic Emotions in students self-regulated learning and Achievement: A program of qualitative and qualilative Research. Educational psychologist, 37(2), 91-106.
25)  Samadifard HR (2016). The relationship between cognitive fusions with social anxiety among spouses. Rdconference on psychology, educational sciences and life style with international approach. Iran, mashhad.
26)  Samadifard HR (2016). The relationship between self-compassion and cognitive fusion with quality of life among students. The international congress of psychology iran, Tehran.
27)  Wells, T.L. (2005). Emotion and culture in a collaborative learning environment for engineers. Doctoral Dissertation of philosophy, university of texas. Austin.
28)  Wentzel,K.R., (1999). Social-motivational processes and interpersonal Relationship: limplications for understanding motivation at school, journal of Educational psychology, g1(1), 76-97.
29)  Zare H. (2014). Standardizing of the social scale of cognitive fusion Gillanders based on bohrnstedt model. Social psychology Research: 15(4): 16-28.(Persian).
30)  Zeinder,M. (2007). Test anxiety in educational contexts: concepts, finding, and future directions. In P.A. Schultz & R.pekrun (Eds.), Emotion in education (pp.165-184) sandiego, CA: Academic press.