نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

     هدف پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامه معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES) در افراد دارای تجربه سوگ به دلیل بیماری کرونا بود. این پژوهش بر روی 309 نفر که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده بودند و از بین افرادی که یکی از نزدیکان خود را به دلیل ابتلا به بیماری کرونا از دست داده بودند انجام شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ و از طریق نرم‌افزارهای SPSS-22 و AMOS-23 تحلیل شدند. نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس بی‌اعتباری اجتماعی (SI) با مقدار 941/0 و برای اعتبار اجتماعی (SV) با مقدار 917/0 و برای کل پرسشنامه با مقدار 835/0 گزارش شد. همچنین ضرایب گویه‌های پرسشنامه برای دو خرده مقیاس بی‌اعتباری اجتماعی (SI) بین 589/0 تا 862/0 و برای اعتبار اجتماعی (SV) بین 534/0 تا 899/0 قرار دارد که نشانگر روایی سازه این مقیاس است. همچنین نتایج نشان داد با توجه به مقدار شاخص‌های برازندگی تطبیقی (926/0)، شاخص توکر-لوییس (917/0)، شاخص برازندگی فزاینده (927/0)، شاخص برازش تطبیقی مقتصد (826/0)، شاخص برازش هنجار شده مقتصد (785/0)، شاخص برازندگی ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (068/0) و شاخص نسبت خی‌دو به درجه‌آزادی (42/2) نشان می‌‌دهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بین بی‌اعتباری اجتماعی با اعتبار اجتماعی (352/0-) حمایت اجتماعی (227/0-)، افسردگی (612/0)، اضطراب (510/0) و استرس (599/0) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین اعتبار اجتماعی با حمایت اجتماعی (710/0)، افسردگی (475/0-)، اضطراب (597/0-) و استرس (643/0-) رابطه معناداری وجود دارد (01/0 >p) که این نتایج نشان می‌دهد مقیاس معنای اجتماعی در رویدادهای زندگی (SMILES)  از روایی همگرایی مناسبی نیز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • maryam ahmadi manesh 1
  • ali rezaie sharif 2

1 PhD Student in Counseling, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Associate Professor of Counseling, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
1)              جوادی، محمدحسین؛ سجادیان، مریم (1399). پاندمی کروناویروس عاملی برای سوگ تأخیری در بازماندگان:  نامه به سردبیر. علوم پزشکی اراک، 23 (1)، 2-7.
2)      Amsalem, D., Dixon, L. B., & Neria, Y. (2021). The coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak and mental health: current risks and recommended actions. JAMA psychiatry, 78(1), 9-10.‏
3)      Bellet, B. W., Holland, J. M., & Neimeyer, R. A. (2019). The Social Meaning in Life Events Scale (SMILES): A preliminary psychometric evaluation in a bereaved sample. Death studies, 43(2), 103-112.‏
4)      Doka, K. J. (2002). Disenfranchised grief: New directions, challenges, and strategies for practice. Research PressPub.‏
5)      Enders, C. K. (2010). Applied missing data analysis. Guilford press.‏
6)      Holland, J. M., Currier, J. M., Coleman, R. A., & Neimeyer, R. A. (2010). The Integration of Stressful Life Experiences Scale (ISLES): Development and initial validation of a new measure. International Journal of Stress Management, 17(4), 325.‏
7)      Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
8)      Hanauer, D. I. (2021). Mourning writing: A poetic autoethnography on the passing of my father. Qualitative Inquiry, 27(1), 37-44.‏
9)      Harootunian, H. (2021). 8. Memory, Mourning, and National Morality: Yasukuni Shrine and the Reunion of State and Religion in Postwar Japan. In Nation and Religion (pp. 144-160). Princeton University Press.‏
10)  Murphy, S. A., Chung, I. J., & Johnson, L. C. (2002). Patterns of mental distress following the violent death of a child and predictors of change over time. Research in nursing & health, 25(6), 425-437.‏
11)  McIvor, D. W., Hooker, J., Atkins, A., Athanasiou, A., & Shulman, G. (2021). Mourning work: Death and democracy during a pandemic. Contemporary Political Theory, 20(1), 165-199.‏
12)  Neimeyer, R. A., Klass, D., & Dennis, M. R. (2014). A social constructionist account of grief: Loss and the narration of meaning. Death studies, 38(8), 485-498.‏
13)  Neimeyer, R. A., & Jordan, J. R. (2002). Disenfranchisement as empathic failure: Grief therapy and the co-construction of meaning. KJ Doka (Ed.), Disenfranchised grief: new challenges, strategies and directions.‏
14)  Neimeyer, R. A. (Ed.). (2015). Techniques of grief therapy: Assessment and intervention. Routledge.‏
15)  Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510-512.‏
16)  Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74