اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹
اضطراب بیماری در پرستاران بیمارستان : پیش بین های ذهن آگاهی و انعطاف پذیری روان شناختی در دوران کووید -۱۹

حانیه صالحی؛ صدیقه مقدم کوشا؛ فردوس کاظمی دلیوند؛ نگار میرزایی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 113-130

چکیده
  با توجه به شیوع کووید-19، اضطراب بیماری به ویژه در بین پرستاران افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف پیش‌‌بینی اضطراب بیماری از طریق ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دوران کووید-19 انجام شد. پژوهش ...  بیشتر