ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی
ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی

حدیث خسروی؛ الهه احمدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-20

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین مدل علی تأثیر اضطراب کرونا بر آشفتگی زناشویی با نقش میانجی گری عاطفه منفی انجام گرفت.از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی_ همبستگی است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد ...  بیشتر