پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار
پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک های حل مسئله اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در زنان ورزشکار

الهام مهرورزان؛ نازیلا نجاتی؛ مهدی عرب زاده

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 113-135

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.6.2

چکیده
  هدف از این پژوهش پیش­بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک­های حل مسئله اجتماعی و ویژگی­های شخصیتی در زنان ورزشکار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه بانوان ورزشکار ...  بیشتر