ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی
ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی

حدیث خسروی؛ الهه احمدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 1-20

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین مدل علی تأثیر اضطراب کرونا بر آشفتگی زناشویی با نقش میانجی گری عاطفه منفی انجام گرفت.از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی_ همبستگی است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد ...  بیشتر
مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان
مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

فاطمه علی دوستی؛ الناز اعلم؛ ,وحیده معافیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، صفحه 21-44

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان بود. مطالعه از نوع بنیادین و به روش همبستگی صورت گرفته است. دراین پژوهش، جامعه آماری، دانشجویان ...  بیشتر