مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی
مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی

مژگان پور دل؛ ذبیح اله عباس پور

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 69-82

چکیده
  خشونت علیه زنان مسئله‌ای با پیشینه و قدمت تاریخی در دنیا دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی انواع خشونت علیه زنان در شهر و روستا بود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ...  بیشتر
رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی
رابطه بین ویژگی های شخصیت و باورهای فراشناختی در نوجوانان: نقش تفاوت های جنسیتی

مریم صادقی فرد؛ نسرین فخاریان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، صفحه 83-99

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیت و باورهای فراشناختی با در نظر گرفتن تفاوت­های جنسیتی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه ...  بیشتر
رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش
رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش

رضوان صالحی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین رابطه‌ی فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش انجام شد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول ...  بیشتر