بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389
بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389

کلثوم شفاعت زاده؛ عل محمد نظری؛ باقر ثنائی ذاکر

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 83-97

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین خویشتن پنداره شغلی با رضایت زناشویی کارکنان زن رسمی شاغل در تهران صداو سیما می باشد. آزمودنی ها در این پژوهش 163 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب ...  بیشتر