نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی براساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی­های شخصیتی در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی 96-1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بودند که نمونه‌ای به حجم 210 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد شده رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985)، پرسشنامه باور به دنیای عادلانه داگلاس و ساتون (2005)، دالبرت، لیبکوس، سالی و گوچ (2001) و پرسشنامه شخصت نئو مک کری و کاستا (1985) استفاده شد. پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود که برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد که بین باور به خود و باور به دیگران و ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با رضایت از زندگی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین براساس نتایج رگرسیون سلسله مراتبی، در مدل اول فقط ویژگی شخصیتی روان­رنجور خویی (بتا=173/0-) به طور معنی داری از طریق کاهش رضایت از زندگی را پیش بینی می­کند. لیکن باورها در مدل اول نتوانسته‌اند به تنهایی رضایت از زندگی را پیش بینی کنند. به عبارت دیگر، وقتی باورها در زندگی از رضایت زندگی نقش دارند که ویژگی‌های شخصیتی افراد کنترل شوند. در مدل دوم از میان متغیرهای پیش بین، باور خود (بتا=211/0-) به طور معنی داری درحدود 4 درصد رضایت از زندگی را پیش بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of life satisfaction based on belief in a just world and personality traits in students of Islamic Azad University of Roudhen

نویسندگان [English]

  • Roqia Beheshti 1
  • Haeideh Saberi 2

1 Master's degree student, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of predicting life satisfaction based on the belief in a just world and personality traits in students. The statistical population of the research was all students enrolled in 2015-2016 at the Islamic Azad University, Roudhan branch, and a sample of 210 people was selected by non-random sampling method. To collect data from the standardized life satisfaction questionnaires of Diener et al. (1985), Douglas and Sutton's Belief in a Just World Questionnaire (2005), Dalbert, Liebkos, Sali and Gooch (2001) and the Neo McCree and Costa (1985) Personality Questionnaire. used. It was a descriptive-analytical research of correlation type, which Pearson's correlation test and hierarchical multiple regression were used to analyze the data. The results of the regression coefficients showed that there is a negative and significant relationship between self-belief and belief in others and the personality trait of neuroticism with life satisfaction. Also, based on the results of hierarchical regression, in the first model, only neurotic personality trait (Beta=-0.173) significantly predicts the decrease in life satisfaction. But the beliefs in the first model have not been able to predict life satisfaction alone. In other words, when beliefs play a role in life satisfaction, when the personality traits of people are controlled. In the second model, among predictor variables, self-belief (beta=-0.211) significantly predicts life satisfaction in about 4%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life satisfaction
  • belief in a just world
  • personality traits