نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 دکتری تخصصی روان شناسی، گروه روان شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به مقایسه­ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان­تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 می­پردازد. جامعه­ی آماری، افراد با و بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 می­باشند که از طریق پرسش­نامه­ی استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان­تنی و افسردگی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. روش نمونه­گیری به صورت نمونه­گیری در دسترس می باشد که تعداد 60 نفر (30 نفر با اضطراب بیماری کرونا ویروس-19 و 30 نفر بدون اضطراب بیماری کرونا ویروس-19) برای این پژوهش انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ها با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه­های پژوهش، از آزمون­های آماری پارامتریک تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شد. در نهایت مشخص گردید که بین استیگمای احساسی بیمار روانی، شدت علایم روان‌تنی و افسردگی مربوط به مرگ در افراد با و بدون اضطراب کرونا ویروس-19، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

nfdef

نویسندگان [English]

 • bahar samandar 1
 • mehryar anasori 2

1 dsdsd

2 vfvfvgb

چکیده [English]

efefefefvfvf

کلیدواژه‌ها [English]

 • efefef
 • حائری روحانی، مریم (1394). «مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر علایم بیمار مبتلا به اختلال افسردگی»، تحقیقات علوم رفتاری، 12، 1.
 • سرافراز، مهدی رضا (1388). «مقایسه سوگیری توجه در نوجوانان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی و نوجوانان بهنجار»، تازه های علوم شناختی،. 11. 1.
 • شاملو، سعید (1386). بهداشت روانی، تهران: رشد.
 • نبی پور، مریم (1395). «اثر بخشی درمان شناختی تحلیل بر سلامت روان بیمار مبتلا به اختلال وسواسی اجباری»، مجله روان شناسی بالینی، (1).
 • Bandelow, B., Stein, D.J. (2005). Social Anxiety Disorder university of cottingen, Germany.
 • & Ryan , R. M , 8 Creswell , J.D. (2016). Mindfulness : Theoretical Foundation And Evidence For Its Salutary Effects. Psychological Inquiry , 18 , 211-237
 • K Park. L (2013) Experiential Avoidance And Emotion Regulation In Borderline Personality Disorder. J Rat-Emo Cognitive-Behav Ther, 29:35–52.
 • Cheng Y, Guo Yl, Yeh WY. (2015)A National Survey Of Psychosocial Job Stressors And Their Implications For Health Among Working People In Taiwn. Int Arch Occup Environ Health. 2015; 74(7): 495-504.
 • Domar & Clapp & Slasby (2015) Positive Psychological Capital: A Preliminary Exploration Of The Construct. Working Paper, Monash University, Department Of Management.
 • Edelmen,T.I(2012).Anger And Hostility Predict The Development Of Artial Fibrillation In Men In The Framingham Offspring Study.Circullation,109:1267-1271.
 • Elves, Castro, Paiva & Candiuzzi (2011) Coping Style And Sleep Quality In Men With Cancer. An Behavemed, 37, 88-
 • Jerimer (2014). Goal Dysregulation In The Affective Disorders, Kring AM, Sloan DM, Emotion Regulation And Psychopathology: A Transdiagnostic Approach To Etiology And Treatment. New York: Guilford Press; 204-28 P.
 • Kendall, W.T.(2010).Characteristics Of Worry In GAD Patients, Social Phobics, And Controls. Depression And Anxiety,13,89-96.
 • Krochmalik & Menzies. (2015) Hope And Coping In Family Members Of Patients With Obsessive-Compulsive Disorder.Journal Ofanxiety Disorders, 20, 614-629.
 • K Okasha. K (2011) Effectiveness Of An Educational And Support Program For Family Members Of A Substance Abuser. Journal Of Family Therapy, 40, 208-213
 • Nakao M, Yamanaka G, Kuboki T. (2016)Suicidal Ideation And Somatic Symptoms Of Patients With Mind/Bidy Distress In A Japanese Psychosomatic Clinic. Suicide Life Threat Behavior; 32(1): 80-90.
 • (2015) Acceptance And Commitment Therapy: Model, Processes, And Outcomes. Behav Res Ther 2015;44(1): 1–25.