نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مشاوره، گرایش توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی  رفتار درمانی عقلانی_هیجانی (REBT) بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون_ پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان مراجعه­کننده به مراکز DIC شهر تهران در 6 ماهه دوم سال 1400 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. ابزارهای اندازه­گیری مقیاس تکانشگری (BIS-11) (بارت و همکاران، 2004) و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان (DERS) (گراتز و روئمر، 2004) بودند. رفتاردرمانی با رویکرد REBT بر کنترل تکانه و دشواری در تنظیم هیجان به مدت 8 جلسه 90دقیقه­ای بر روی گروه­ آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد REBT بر کاهش نشانه­های تکانشگری و دشواری در تنظیم هیجان تأثیر داشته است (P<0/05). با توجه به اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی-هیجانی بر نشانه­های تکانشگری و دشواری در تنظیم هیجان اجرای کارگاه­های آموزشی مبتنی بر این مفاهیم در مراکز مشاوره خانواده توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

srds

نویسندگان [English]

 • mona shokri shams 1
 • afsaneh khadivizand 2

1 fyy

2 asdfd

چکیده [English]

jgugug

کلیدواژه‌ها [English]

 • hctydc
 • الیس، آلبرت.، و مک لارن، کاتارین (2005). رفتاردرمانی، عقلانی، هیجانی: راهنمای درمانگران، ترجمه مهرداد فیروزبخت، 1392، چاپ اول، تهران: انتشارات روانشناسی و هنر.
 • جاوید، محبوبه.، محمدی، نوراله.، و رحیمی، چنگیز (1391). «ویژگی­های روان­سنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت»، فصلنامه روش­ها و مدل­های روانشناختی، 2، 8، صص 34-23.
 • حکیم شوشتری، میترا.، و خانیپور، حمید (1393). «مقایسه خودآسیبرسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان: مرور نظاممند»، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 20، 1، صص 3-13.
 • دستغیب، زهرا.، نریمانی، محمد.، قبادی­داشدبی، کامل.،  حسینی، فاطمه.، قارلی­پور، ذبیح اله.، ایمانزاد، معصومه.، غلامی، مینا.، و قیطاس­پور، کیمیا (1393). «مقایسه باورهای غیرمنطقی و شادکامی در دانش آموزان تیزهوش با عادی»، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22، 3، صص 27-33.       
 • دربانی، سید علی.، مالکی، فاطمه.، رستمی ، مهدی.، و کشاورز، آزیتا (1395). «اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی-عاطفی0 رفتاری بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی و عاطفی دانشجویان پسر خوابگاهی»، آموزش، مشاوره و روان­درمانی، 5، 18، صص 15-32.
 • زارع، مهدی.، شفیع­آبادی، عبدالله.، پاشاشریفی، حسن.، و نوابی­نژاد، شکوه (1386). «اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبک­های ابراز هیجان»، رواننشاسی تحولی، 4، 13، صص 25-41.
 • کرمی، جهانگیر.، زکی‌یی، علی.، حاتمیان، پیمان.، و باقری، اشکان (1395). «مقایسه مشکلات تنظیم هیجانی و سبک­های عاطفی در بین افراد وابسته به مصرف سیگار و افراد غیرسیگاری»، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 27، 10، صص 848-855.
 • نیروزاده، شهربانو.، یوسفی، فریده.، فولادچنگ، محبوبه.، و حسین جاری، مسعود (1396). «اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریه انتخاب و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و دشواری تنظیم هیجان»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18، 2، صص 37-50.
 • هانی­اصل حیزانی، عباس.، و محمدی بیجائیه، اسماعیل (1398). «اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری بر اصلاح باورهای غلط و کاهش تکانشگری دانش­آموزان پسر کلاس هفتم»، رویش روانشناسی، 8، 7، صص 9-18  
 • Banks, T., & Zionts, P. (2009). REBT used with children and adolescents who have emotional and behavioral disorders in educational settings: A review of the literature. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 27(1), 51-65.
 • Banks, T. (2011). Helping students manage emotions: REBT as a mental health educational curriculum. Educational Psychology in Practice, 27(4), 383-394.
 • Deen, S., Turner, M. J., & Wong, R. S. (2017). The effects of REBT, and the use of credos, on irrational beliefs and resilience qualities in athletes. The Sport Psychologist, 31(3), 249-263.
 • Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26(1), 41-54
 • Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual In JJ. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press, 3-24.
 • Gratz, K. L., Bardeen, J. R., Levy, R., Dixon-Gordon, K. L., & Tull, M. T. (2015). Mechanisms of change in an emotion regulation group therapy for deliberate self-harm among women with borderline personality disorder. Behaviour research and therapy, 65, 29-35.
 • Mathews, C. A., Waller, J., Glidden, D., Lowe, T. L., Herrera, L. D., Budman, C. L., ... & Reus, V. I. (2004). Self injurious behaviour in Tourette syndrome: correlates with impulsivity and impulse control. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 75(8), 1149-1155.
 • Rosner, R. (2011). Albert Ellis' Rational-Emotive Behavior Therapy. Adolescent Psychiatry, 1(1), 82-87.
 • Ziegler, D. J. (2000). Basic assumptions concerning human nature underlying rational emotive behavior therapy (REBT) personality theory. Journal of rational-emotive and cognitive-behavior therapy, 18(2), 67-85.
 • Aizpitarte, A., Atherton, O. E., Zheng, L. R., Alonso‐Arbiol, I., & Robins, R. W. (2019). Developmental precursors of relational aggression from late childhood through adolescence. Child development, 90(1), 117-126.‏
 • Eccles, J. S., Lord, S., & Buchanan, C. M. (1996). School transitions in early adolescence: What are we doing to our young people? In J. A. Graber, J. Brooks-Gunn, & A. C. Petersen (Eds.), Transitions through adolescence: Interpersonal domains and context. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 251-284.