نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره مدرسه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 کارشناسی، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، یزد، ایران

چکیده

تنش‌های ناشی از شروع همه‌گیری کرونا و تغییرات قابل‌ملاحظه ایجادشده در خانواده، باعث بروز مشکلات فراوانی برای فرزندان طلاق می‌شود. طــلاق و جدایــی والدیــن زمینه‌ساز مشــکلات عدیده‌ای اســت کــه ازجمله آن‌ها اختــلال در عملکرد تحصیلی فرزندان است. هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسهای انگیزش تحصیلی، نگرش به مدرسه فرزندان طلاق با همتایان عادی در همه‌گیری کرونا بود. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه دانش‌آموزان مقطـــع متوســطه در سال تحصیلی 1400-1399 بودند کــه از میــان آن‌ها 25 نفر خانواده‌های عــادی و 25 نفر خانواده‌های طــلاق با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده قرار گرفتند. طرح تحقیق حاضر علی مقایسهای بود و تمام آزمودنی‌ها ابزارهای مورداستفاده، انگیزش تحصیلی عبدخدایی (1387)، نگرش نسبت به مدرسه مک کوچ (2001) را تکمیل نمودند. نتایج با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون کوواریانس، بین دو گروه آزمایش و گواه تجزیه‌وتحلیل شد. یافتههای پژوهش حاکی از این بود که بین دو گروه آزمایش و گواه، در همه مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی و مؤلفه‌های نگرش نسبت به مدرسه، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of academic motivation, attitudes toward school for divorced children with normal counterparts in the Corona epidemic

نویسندگان [English]

  • Reza Sheibanifar 1
  • Soheil Hashemi 1
  • Iman Karimi 1
  • Elham Karimi 2

1 MA. Departement of school counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 BA. Departement of counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Farhangian University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The tensions caused by the onset of the corona epidemic and the significant changes that have taken place in the family cause many problems for the children of divorce. Divorce and separation of parents are the cause of many problems, including disorders in the educational performance of children. The aim of the present study was to compare the academic motivation, attitudes toward school of divorced children with normal counterparts in the corona epidemic. The statistical population of the study included all high school students in the academic year 2020-2021, of whom 25 were normal families and 25 were divorced families by simple random sampling. The design of the present study was comparative and all subjects completed the tools used: Abdolkhodaei (2008), attitudes toward McCouch School (2001). The results were analyzed using SPSS software and covariance test between the experimental and control groups. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control components in all components of academic motivation and attitudes toward school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Motivation
  • Attitude towards School
  • Children of Divorce
  • Students
  • Corona