اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار
اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار

آذر پروانه؛ پروانه خفتان؛ داریوش خانه یی؛ ایوب سقزی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 1-16

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود  کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه ...  بیشتر
تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان
تعیین رابطه ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی با سلامت روانی در معلمان ابتدایی شیروان

هادی احمدی؛ آسیه رمضان زاده

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 17-42

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهبود  کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی زنان سرپرست خانوار انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه ...  بیشتر
رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد
رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد

سکینه پیواسته؛ کلثوم پیواسته

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 43-66

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت زمان و خودکارآمدی با استرس شغلی معلمین ابتدایی شهر بجنورد بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری را کلیه معلمان ابتدایی شهر بجنورد در سال 94-95 به ...  بیشتر
تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی
تأثیر مهارت های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی

زهرا شیروانی؛ علی نعمتی؛ فرود غلامی؛ زهره صادقی .

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 67-84

چکیده
  این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی مراجعه کننده ...  بیشتر
مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان
مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار در زنان متأهل با حس خوشبختی در شهر اصفهان

فرناز جعفرپیشه؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 85-121

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی الگوهای والدینی بر اساس شجره نگار زنان متأهل بااحساس خوشبختی شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل دارای ...  بیشتر
رابطه سلامت روانی با تعادل کار - زندگی در معلمان مدارس ابتدایی منطقه ۲۰ شهر تهران
رابطه سلامت روانی با تعادل کار - زندگی در معلمان مدارس ابتدایی منطقه ۲۰ شهر تهران

معصومه عرفانی خانقاهی؛ منصوره مختارخان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 123-144

چکیده
  این پژوهش با هدف تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان دارای تجربه رابطه فرازناشویی مراجعه کننده ...  بیشتر
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی

اعظم حسین زاده؛ مریم اسبقی؛ اعظم نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

چکیده
  این پژوهش باهدف تعیین اثربخشی درمان­شناختی رفتاری بر بهبود رضایت زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در همسران مبتلا به افسردگی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون ...  بیشتر
بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو
بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی(مجازی) و زوجین غیر عضو

کلثوم شفاعت زاده؛ رویا فتح الله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی و مقایسه کیفیت زندگی، شادکامی و دلزدگی زناشویی زوجین عضو شبکه های اجتماعی (مجازی) و زوجین غیر عضو می باشد. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل 100 زوج ...  بیشتر
بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان
بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان

نیلوفر قنواتی؛ رضوان صالحی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-15

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.1.7

چکیده
       پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام در بین دانشجویان دانشگاه شهرکرد انجام شد. این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده که 102 نفر از دانشجویان دانشگاه شهرکرد ...  بیشتر
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم

مائده غلامزاده؛ فاطمه بیان فر

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-21

چکیده
       هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر افزایش میزان رضایت زناشویی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ...  بیشتر
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی

اقدس مختارخان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-29

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و خودکارآمدی با تاکید بر نقش تعدیل کننده سخت رویی و تاب آوری معلمان متوسطه اول شهرری بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان متوسطه اول آموزش و پرورش شهرری بود واز نمونه ...  بیشتر
نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان
نقش واسطه ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان

اعظم نصیری؛ محمدعلی احمدوند

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-22

چکیده
  همزمان پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای التزام عملی به نماز در رابطه بین روابط والد- فرزندی و نگرش به ارتباط با جنس مخالف انجام شد. طرح پژوهش توصیفی همبستگی بود که در آن از روش مدل­یابی تحلیل مسیر ...  بیشتر
رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان
رابطه قاطعیت، نگرش به مسئولیت و جهت‌گیری زندگی با ماندگاری در درمان اعتیاد مددجویان مرد مراکز ترک اعتیاد شهرزنجان

رامین کریمی؛ قمر کیانی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-21

چکیده
  اعتیاد به مواد مخدر از مهم‌ترین مشکلات عصر مدرن است که موجب ناکارآمدی افراد جامعه شده و با ایجاد مشکلات عمده در زمینه‌های سلامتی، رفتاری و اقتصادی، ‌باعث از بین رفتن زندگی و بودجه ملی برای مبارزه یا ...  بیشتر
بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک
بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایز یافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک

مهدخت فردی؛ سید علی آل یاسین

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 1-18

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان­درمانی تحلیلی کارکردی بر تمایزیافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت نارسیستیک انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ...  بیشتر
اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان
اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر نشخوار فکری مادران کودکان اتیسم در شهر اصفهان

لیلا ترکان؛ کیومرث فرحبخش

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-17

چکیده
   طی سال های گذشته تاکنون در حوزه ی مطالعه ی آشفتگی روانشناختی افراد، در مواجه با موقعیت های نامطلوب، توجه به مداخلاتی از جمله فنون چشم انداز زمان که پنج بعد گذشته ی مثبت، گذشته ی منفی، حال لذت -گرایانه، ...  بیشتر
اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران
اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله شهر تهران

زهرا غلامی حیدرآبادی؛ سمیرا ابراهیمی‌پور

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 1-26

چکیده
       این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی فنون درمان شناختی رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی و عزت‌نفس در دانش‌آموزان 11 تا 12 ساله ناحیه 1 شهر ری شده است. هدف تحقیق، کاربردی و روش گردآوری داده‌ها به صورت ...  بیشتر
ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی
ارائه مدل آشفتگی زناشویی بر اساس اضطراب کرونا و عاطفه منفی

حدیث خسروی؛ الهه احمدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-20

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین مدل علی تأثیر اضطراب کرونا بر آشفتگی زناشویی با نقش میانجی گری عاطفه منفی انجام گرفت.از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی_ همبستگی است.جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد ...  بیشتر
بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان
بررسی دنیای مطلوب (در زمینه ازدواج) دختران مجرد 35 سال و بالاتر شهر اصفهان

الهه السادات بنی هاشمی؛ لطیفه السادات مدنیان؛ لیلا پرنده

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 17-37

https://doi.org/DOR:20.1001.1.26765322.1399.3.4.2.8

چکیده
       با ظهور دومین گذار جمعیتی که از آن به عنوان گذار در خانواده و تشکیل خانواده نیز یاد می شود، الگوهای سنتی سابق دچار تغییرات اساسی شده و الگوهای جدیدی از ازدواج نمود یافته‌اند که عبارتند از: ...  بیشتر
پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان
پیش بینی نگرش نسبت به ازدواج در جوانان بر اساس جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم انداز زمان

طاهره غنی‌پوراجراآباد؛ مصطفی جوانشیر افشار

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 19-33

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی نگرش نسبت به ازدواج بر اساس جهت­گیری مذهبی درونی و بیرونی و چشم­ انداز زمان در جوانان انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن ...  بیشتر
مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی
مقایسه سبک های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسانی و عادی

مریم بهشتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 19-41

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دلبستگی و باور به دنیای عادلانه بین دختران نوجوان با رفتارهای خودآسیب رسان و عادی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دختران نوجوان منطقه 2 شهر تهران در سال 1398 بودند. نمونه­های ...  بیشتر
مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان
مدل علّی سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر: نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

فاطمه علی دوستی؛ الناز اعلم؛ ,وحیده معافیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 21-44

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های هویت و رفتارهای پرخطر با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان بود. مطالعه از نوع بنیادین و به روش همبستگی صورت گرفته است. دراین پژوهش، جامعه آماری، دانشجویان ...  بیشتر
اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر
اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر

نفیسه اجل لوئیان؛ الهام رضایی؛ راضیه ابوترابی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-42

چکیده
  هدف از پژوهش تعیین اثربخشی آموزش رابطه سالم با جنس مخالف بر مدیریت خشم و افزایش مهارت های اجتماعی در نوجوانان دختر شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.  ...  بیشتر
آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی)
آسیب های درون فردی و بین فردی روابط دختران نوجوان با جنس مخالف (تحلیل کیفی)

فاطمه بهرامی؛ لیلا رفیعی؛ ناهید صالحیان دهکردی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 23-38

چکیده
  هدف از این مطالعه درک عمیق تجربه‌ی دختران نوجوانی است که با جنس مخالف بودند یا کسانی که تجربه این روابط را قبلاً داشتند. روش تحقیق، کیفی و از نوع پدیدار شناسی بود که از طریق مصاحبه ی عمیق در نهایت با 10 ...  بیشتر
پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره
پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره

الهام امامی میبدی؛ بتول احدی؛ اعظم فرح بیجاری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 23-45

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی عزت نفس نوجوانان براساس رابطه والد-فرزند، نیازهای بنیادین روان شناختی و خودپنداره انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان ...  بیشتر
پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

رقیه بهشتی؛ هائیده صابری

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 27-50

چکیده
       پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی براساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی­های شخصیتی در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی 96-1395 در دانشگاه آزاد ...  بیشتر