مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی
مقایسه انواع خشونت علیه زنان شهری و روستایی

مژگان پور دل؛ ذبیح اله عباس پور

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 69-82

چکیده
  خشونت علیه زنان مسئله‌ای با پیشینه و قدمت تاریخی در دنیا دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی انواع خشونت علیه زنان در شهر و روستا بود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ...  بیشتر