پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

رقیه بهشتی؛ هائیده صابری

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 27-50

چکیده
       پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی براساس باور به دنیای عادلانه و ویژگی­های شخصیتی در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی 96-1395 در دانشگاه آزاد ...  بیشتر