مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور
مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور

علی جدیدی؛ آذر ارشدی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 51-68

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر مقایسه ‌مهارت‌های زندگی و کارکردهای اجرایی کودکان دارای والدین مصرف کننده و کودکان دارای والدین غیر مصرف کننده مواد اعتیادآور بود‌‌‌‌. روش پژوهش مقایسه­ای و جامعه آماری آن شامل ...  بیشتر