بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی
بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی

رضوان صالحی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 87-106

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم شهر شهرکرد بود که از بین آنان 320 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب ...  بیشتر
رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش
رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش

رضوان صالحی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین رابطه‌ی فرسودگی تحصیلی با آسیب‌های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش انجام شد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 150 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول ...  بیشتر