بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی
بررسی آثار پرفروش سینمای ایران سالهای 95-92 با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی

آسیه یزدانی؛ سید اسماعیل موسوی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 135-159

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار پرفروش سینمای ایران با موضوع های اجتماعی و خانوادگی در دیدگاه سیستمی بر خانواده های ایرانی در سالهای 95-92 انجام گرفت. پژوهش حاضر کیفی بود که از روش تحلیل محتوا انجام ...  بیشتر