پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی

سید علیرضا سیفی؛ پریسا جمشاد؛ اعظم نجفعلی زاده؛ فاطمه اسدی؛ سارا محمدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 131-142

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ناگویی هیجانی و عدم تحمل بلاتکلیفی در نوجوانان دارای سابقه رفتارهای خودجرحی بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ...  بیشتر