امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور
امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور

رضوان صالحی؛ مریم جعفری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 43-67

چکیده
  امید به آینده شغلی یکی از ضروریترین انگیزه ها در بین نیروهای جوان یک جامعه به ویژه دانشجویان می باشد. این مهم با توجه به شرایط اشتغال در قرن 21 ضرورت بیشتری دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخله ...  بیشتر