اثربخشی غنیسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی
اثربخشی غنیسازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی

ساره نصرتی جهرمی؛ سید احمد رضا سلامتی؛ مهدی شورگشتی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 103-124

چکیده
  هدف این پژوهش اثربخشی غنی‌سازی روابط زوجین بر اساس رویکرد هیجان مدار بر سازگاری و کیفیت روابط زناشویی بود. روش اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-ﭘﺲآزﻣﻮن با گروه گواه و پیگیری یک ماهه ...  بیشتر