طرحواره های ناسازگار اولیه و تنش شغلی؛ نقش واسطه ای سه گانه سیاه
طرحواره های ناسازگار اولیه و تنش شغلی؛ نقش واسطه ای سه گانه سیاه

جعفر محمودی؛ علی قره داغی؛ نسیم پیغمبردوست

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 125-146

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه وتنش شغلی با نقش واسطه ای سه گانه سیاه انجام شد. طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه پرستاران بخش های ICU و روانپزشکی ...  بیشتر